- Segítünk! - Adatvédelem
 
amiben segítségedre lehetünk
online tematikus
tanácsadó
adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Ifjúsági Navigátor oldalon megadott személyes adatokra vonatkozóan

Adatkezelő: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft.

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft., mint adatkezelő az EFOP 1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú „Komplex ifjúsági fejlesztések – Új nemzedék újratöltve” elnevezésű projekt keretén belül a www.ujnemzedek.hu/ifjusaginavigator felületen a megadott személyes adatokat a www.ujnemzedek.hu oldalon található adatvédelmi szabályzat, a hatályos jogszabályok és a jelen adatvédelmi tájékoztató alapján kezeli. Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat kizárólag a felületen megadott okból kezeli és azt más célra nem használja fel.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:  

Az adatkezelés célja   Az adatkezelés jogalapja  A kezelt személyes adatok köre Az adatkezelés időtartama 
 Az adatkezelő a személyes adatokat a www.ujnemzedek.hu/ifjusaginavigator felületen a “szakértő válaszol” funkció használata esetén a kérdező számára a kérdések-válaszok könnyebb visszakereshetősége céljából gyűjti és kezeli.

 Az érintett hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 Email cím

 A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek.

A személyes adatok legkésőbb 2025.   december 31. nappal törlésre kerülnek.   

A beküldött személyes adatok a felületen nem nyilvánosak.

Az érintett a hozzájárulást az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával adja meg.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az érintettek személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adattovábbítás:

Adattovábbításra nem kerül sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Az érintett kérheti az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft.-től, mint adatkezelőtől:

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

d) - az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - az adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

a) személyes adat kezelése jogellenes;

b) az érintett ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az adatkezelő az érintett részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő az érintettek:

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft.

1034 Budapest, Váci út 49.

adatvedelem@unp.hu

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni:

dr. Posteiner Judit

1134 Budapest, Váci út 49.

adatvedelem@unp.hu

Továbbá az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu).